Trang chủ / Tư vấn khác / Bài viết tư vấn

Quy định về việc tổ chức Đại hội lần đầu/ hường niên của Hội năm 2023

Thứ 4, 27/07/22 lúc 15:17.

Đối với các hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội … được thành lập theo quy định tại nghị định 45/2010/NĐ-CP, việc tổ chức đại hội phải được thực hiện theo quy trình nhất định và báo cáo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cùng Khánh An tìm hiểu pháp luật về việc  tổ chức Đại hội lần đầu / thường niên của Hội trong bài viết sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;