Trang chủ / Tư vấn khác / Bài viết tư vấn

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Thứ 3, 07/06/22 lúc 14:33.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hợp đồng mua bán hàng hoá thương mại quốc tế ngày càng trở nên phổ biến. Tuỳ theo đối tượng hợp đồng khác nhau mà có các mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế khác nhau. Dựa trên kinh nghiệm tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế nhiều năm cho các công ty xuất nhập khẩu tại Việt Nam, Khánh An đưa ra hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế mẫu được soạn thảo dựa trên công ước quốc tế về hợp đồng quốc tế. Hợp đồng mẫu này bao gồm các điều khoản được chấp nhận rộng rãi trong các hợp đồng thương mại quốc tế.


HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hợp đồng được lập vào ngày….tháng….năm….giữa các bên:

Bên Bán:…………………… (Tên công ty)

Trụ sở:……………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………

Email:……………………………………………………..

Đại diện pháp luật:……………………         Chức vụ:……………………..

Bên Mua:…………………… (Tên công ty)

Trụ sở:……………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………

Email:……………………………………………………..

Đại diện pháp luật:……………………         Chức vụ:……………………..

Sau khi thảo luận, cả hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Hàng hóa

1. Căn cứ vào các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng này, Bên Bán giao các hàng hóa sau đây cho Bên Mua

STT

Tên hàng hoá

Xuất xứ

Số lượng

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá

 

 

2. Kiểm định Hàng hóa (nếu việc kiểm định là cần thiết, nêu cụ thể, chi tiết tổ chức chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng hoặc số lượng, địa điểm và/ngày hoặc thời gian kiểm định, trách nhiệm chịu chi phí kiểm định).

3. Đóng gói……………………………………………………….....................................

4. Chất lượng …………………………………………………………………………. ….

5. Các chi tiết khác…………………………………………………………………………..

Điều 2. Giao hàng

1. Áp dụng Incoterms của Phòng Thương mại Quốc tế (sau đây gọi là ICC) (dẫn chiếu tới bản Incoterms mới nhất tính đến thời điểm ký kết hợp đồng).

2. Địa điểm giao hàng ………………………………………………………………………. 

3. Ngày hoặc thời hạn giao hàng ……………………………………………………………. 

4. Người chuyên chở (tên và địa chỉ, nếu có) ………………………………………………. 

5. Các điều khoản giao hàng khác (nếu có) ………………………………………………… 

Điều 3. Điều kiện thanh toán

1. Phương thức thanh toán:………..(chuyển khoản, L/C, nhờ thu, T&T,…)

2. Thời hạn thanh toán:…………….

3. Đồng tiền thanh toán:…………..

Điều 4. Chứng từ

1. Bên Bán phải chuẩn bị sẵn cho Bên Mua (hoặc để xuất trình cho ngân hàng theo chỉ định của Bên Mua) những chứng từ sau đây:

 • Hóa đơn thương mại
 • Chứng từ vận tải kèm theo (nêu rõ bất kỳ yêu cầu chi tiết nào)   
 • Phiếu đóng gói
 • Chứng từ bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận xuất xứ  
 • Giấy chứng nhận kiểm định 
 • Chứng từ hải quan
 • Các chứng từ khác  

2. Thêm vào đó, Bên Bán cũng phải chuẩn bị cho Bên Mua các chứng từ quy định trong Incorterms của ICC theo điều kiện giao hàng mà các bên đã chọn theo Điều 2 của Hợp đồng này.

Điều 5. Trường hợp Bên Mua không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời điểm đã thỏa thuận

1. Nếu Bên Mua không thanh toán đúng thời điểm đã thỏa thuận, Bên Bán sẽ gia hạn thêm thời gian (nêu rõ thời gian, ví dụ 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày… hoặc "một thời hạn hợp lý”) cho bên mua để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nêu Bên Mua không thanh toán trong thời gian gia hạn, Bên Bán có thể tuyên bố hủy hợp đồng theo Điều 9 của hợp đồng này.

2. Nếu Bên Mua không thanh toán đúng thời điểm thỏa thuận trong bất kỳ trường hợp nào Bên Bán có quyền, không hạn chế bất kỳ quyền nào khác của Bên Bản, tính lãi trên số tiền chưa trả (cả trước và sau bát kỳ quyết định xử lý tranh chấp nào) với lãi suất ……….% một năm.

Lưu ý: Luật pháp ở một số nước quy định việc tính lãi là trái pháp luật hoặc quy định mức lãi suất tối đa.

Điều 6. Trường hợp Bên Bán không thực hiện nghĩa vụ giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận

1. Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận, bên Mua sẽ gia hạn thời gian…..ngày cho bên bán thực hiện nghĩa vụ giao hàng. Nêu Bên Bán không giao Hàng trong thời gian đã được gia hạn, Bên Mua có thể tuyên bố hủy hợp đồng theo Điều 9 của hợp đồng này.

2. Nếu Bên Bán trì hoãn giao hàng như đã được quy định trong hợp đồng, Bên Mua có quyền yêu cầu tiền bồi thường tương ứng ………% giá hàng hóa này cho mỗi ngày chậm giao tính từ ngày phải giao hàng thỏa thuận hay ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng thỏa thuận quy định trong Điều 2 của hợp đồng này, miễn là Bên Mua thông báo cho Bên Bán về việc chậm giao hàng này.

3. Việc bồi thường chậm giao hàng không ngăn cản việc Bên Mua có quyền hủy hợp đồng này theo Điều 9 của hợp đồng này.

Điều 7. Hàng hoá không phù hợp

1. Bên Mua phải kiểm tra Hàng hóa, hoặc cho kiểm tra hàng hóa trong một khoảng thời gian…..ngày. Bên Mua phải thông báo cho Bên Bán về bất kỳ sự không phù hợp nào của Hàng hóa, nêu cụ thể tính chất của sự không phù hợp đó, trong vòng .  . .  .  . .  ngày sau khi Bên Mua phát hiện hoặc có thể phát hiện ra sự không phù hợp này. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên Mua sẽ mất quyền phát sinh từ việc hàng hóa không phù hợp này nếu Bên Mua không thông báo cho Bên Bán về điều này trong thời hạn ……ngày kể từ ngày Hàng hóa được thực sự giao cho Bên Mua.

2. Nếu Bên Mua đã đưa ra thông báo hợp lý về sự không phù hợp của hàng hóa cho Bên Bán, Bên Mua có thể tùy chọn:

 • Yêu cầu Bên Bán giao số Hàng còn thiếu và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;
 • Yêu cầu Bên Bán thay thế Hàng hóa đó với hàng phù hợp và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;
 • Yêu cầu Bên Bản phải sửa Hàng hóa và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;
 • Giảm giá tương ứng với tỷ lệ giá trị số Hàng được giao tại thời điểm giao hàng so với giá trị số hàng phù hợp lẽ ra phải được giao tại thời điểm đó.
 • Tuyên bố hợp đồng bị hủy bỏ theo Điều 9 của hợp đồng này. Trong bất cứ trường hợp nào Bên Mua Có quyền đòi bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Chuyển giao quyền sở hữu

Việc chuyển giao hàng hoá phải hợp pháp, hàng hoá không bị tranh chấp/khiếu nại của bên thứ ba.

Điều 9. Hủy hợp đồng

1. Hợp đồng bị coi là có vi phạm nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, bao gồm cả việc giao hàng lỗi, thực hiện chỉ một phần hay chậm thực hiện hợp đồng

2. Hợp đồng sẽ bị coi là vi phạm cơ bản nếu:

 • Việc tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ hợp đồng (mà đã không được thực hiện này) là cốt lõi của hợp đồng hoặc
 • Việc không thực hiện đã tước bỏ đáng kể của bên bị vi phạm những gì mà bên này trông đợi có được từ hợp đồng này một cách hợp lý.

3. Trong trường hợp xảy ra một vi phạm hợp đồng theo khoản 1 điều này, bên bị vi phạm sẽ thông báo cho bên kia, gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng thêm…ngày. Trong suốt thời gian gia hạn, bên bị vi phạm có thể tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình và yêu cầu tiền bồi thường thiệt hại, nhưng không được phép tuyên bố hủy hợp đồng. Nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian gia hạn, bên bị vi phạm có thể tuyên bố hủy hợp đồng này.

4. Trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng theo khoản 2 Điều này, bên bị vi pham có thể tuyên bố hủy hợp đồng mà không cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho bên kia.

5. Tuyên bố hủy hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu tuyên bố này được thông báo cho bên kia.

Điều 10. Bất khả kháng - miễn trách cho hành vi vi phạm hợp đồng

1. "Sự kiện bất khả kháng” là chiến tranh, trường hợp khẩn cấp, tai nạn, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, bão, đình công hoặc bất kỳ những trở ngại nào khác mà bên bị ảnh hưởng chứng minh được rằng nó vượt quá tầm kiểm soát của bên đó và không thể dự đoán được tại thời điểm ký kết hợp đồng hoặc không thể tránh hoặc vượt qua được sự kiện đó hoăc các hệ quả của nó một cách hợp lý.

2. Một bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng này hay phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm thực hiện, hay không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của hợp đồng này với điều kiện sự chẫm trễ hay không thực hiện này có nguyên nhân từ sự kiện bất khả kháng đã được thông báo cho bên kia theo Điều 12 của hợp đồng này.

3. Nếu một sự kiện bất khả kháng xảy ra liên quan đến một trong hai bên ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo hợp đồng, bên này phải thông báo trong một thời gian hợp lý cho bên kia về tính chất của sự kiện này và ảnh hưởng của nó đố đối với khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên này.

4. Nếu việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo hợp đồng này bởi một trong hai bên bị trì hoãn hoặc cản trở bởi sự kiện bất khả kháng trong một thời gian liên tục vượt quá ………tháng bên kia được quyền chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

Điều 11. Sửa đổi bổ sung hợp đồng

Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận bằng văn bản (bao gồm cả email) của hai bên. Văn bản sửa đổi, bổ sung là một phần không thể tách rời của hợp đồng.

Điều 12. Thông báo

Bất kỳ thông báo nào theo hợp đồng này đều phải được lập bằng văn bản (có thế bằng email) được gửi đến địa chỉ của bên kia được quy định tại trang đầu tiên của hợp đồng.

Điều 13. Thủ tục giải quyết tranh chấp

1. Nếu một tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, các bên phải cố gắng giải quyết tranh chấp trên tinh thần hoà giải. Các bên phải cân nhắc chỉ định một chủ thể trung gian hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp. Không bên nào được phép khởi kiện ra trọng tài trừ khi có thông báo cho bên kia bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày.

2. Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng (bao gồm cả việc ký kết, giải thích, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hay vô hiệu) phải được giải quyết cuối cùng theo quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài……… bởi một Hội đồng Trọng tài gồm……….người được chỉ định theo các quy tắc tố tụng nói trên. Nơi tiến hành tố tụng trọng tài sẽ là……………... Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là ……………..

Điều 14. Luật áp dụng và các quy tắc hướng dẫn

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng này mà không thể giải quyết được bằng các quy định trong hợp đồng này thì sẽ được điều chỉnh bởi Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (Công ước Mua bán Viên 1980, sau đây gọi là CISG). Các vấn đề không được đề cập trong CISG sẽ được điều chỉnh bởi Các Nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng Thương mại Quốc tế (sau đây gọi là Nguyên tắc UNIDROIT) và nếu các vấn đề đó không được đề cập trong Các Nguyên tắc UNIDROIT thì có thể áp dụng luật của nước………….

Điều 15. Điều khoản chung

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày……tháng…..năm….

2. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

3. Hợp đồng được lập thành 02 bản song ngữ (Tiếng…….và Tiếng………) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản Tiếng…….và Tiếng………thì bản Tiếng……….được ưu tiên áp dụng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

 

 

---------------------------

 

Tên:…………………

Chức vụ:……………

Ngày ký:………………

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

 

 

-----------------------

 

Tên:……….

Chức vụ:…

Ngày ký:………….

 

Tham khảo: Các lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế mới nhất

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/ 

Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894