Trang chủ / Tư vấn khác / Tư vấn khác

Dịch vụ thành lập trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Thứ 2, 27/04/20 lúc 11:47.

Nhu cầu học ngoại ngữ, tin học của con người ngày càng cấp thiết do yêu cầu, điều kiện của công việc trong thời đại hội nhập hiện nay. Vì thế, có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập. Nhưng việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cho đến việc hoạt động là những thủ tục rất khó khăn khi người thực hiện thủ tục chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, công ty tư vấn Khánh An xin tư vấn cho quý khách hàng về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Luật doanh nghiệp năm 2014

- Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Thứ nhất, quy định thành lập trung tâm ngoại ngữ: (Điều 7, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT và Điều 46, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Thứ hai, điều kiện về cơ sở vật chất để thành lập trung tâm ngoại ngữ: (Điều 12, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Có đủ phòng học, chức năng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo. Phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất đầy đủ theo tiêu chuẩn

Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất đầy đủ theo tiêu chuẩn

Thứ ba, quy định về chương trình đào tạo, giảng dạy, học tập: (Điều 15,16,17,18,19,20,21 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

- Chương trình giảng dạy phù hợp với người học và sự phát triển của từng địa phương không trái với các quy định thành lập trung tâm ngoại ngữcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác phải thường xuyên cập nhật, giới thiệu công nghệ mới cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức theo quy định hiện hành.

+ Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa (kể cả hình thức học qua internet), tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên.

+ Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

- Quy định về giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập được sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tài liệu khác không trái với quy định của pháp luật.

- Quy định tuyển sinh và tổ chức lớp học: Những khóa học của trung tâm dành cho tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

- Học viên được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp không quá 25 người học, có lớp trưởng lớp phó do tập thể học viên bầu ra. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm.

- Về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành chương trình học trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện hằng năm.

- Về hợp tác quốc tế: Tùy điều kiện, khả năng mà trung tâm thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và việc này phải tuân thủ các quy định của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phải tổ chức báo cáo tổng kết sau các kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định. Phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, gửi báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế

Trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế

Thứ tư, quy định về tổ chức và nhân sự: (Điều 22,23,25, 27, 28, 29, 30 của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

- Cơ cấu tổ chức được quy định trong dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ:Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần); các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ; các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm; tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

- Điều kiện giám đốc trung tâm:

+ Phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

+ Là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ và điều hành trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

+ Đối với dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Giám đốc là người có năng lực quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm

Giám đốc là người có năng lực quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm

– Điều kiện Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

+ Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục). Phó giám đốc là người hỗ trợ đắc lực cho giám đốc trung tâm, người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

+ Đối với dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

+ Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

- Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ: Do giám đốc trung tâm quyết định thành lập và quyết định nhiệm vụ cụ thể, đứng đầu là tổ trưởng (hoặc trưởng phòng).

- Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo và cơ sở sản xuất, kinh doanh:

+ Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên do giám đốc trung tâm quyết định.

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập gắn với nhiệm vụ đào tạo, phù hợp với điều kiện phát triển của trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động phải phù hợp với quy định của Nhà nước và được quy định trong Nội quy hoạt động của trung tâm.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Các đoàn thể, tổ chức xã hội khi tham gia dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện về giáo viên trong dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ: (Điều 30)

+ Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

+ Trình độ chuyên môn của giáo viên: Giáo viên cơ hữu phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 74, luật giáo dục 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ bắt buộc phải đạt yêu cầu về trình độ giảng dạy

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ bắt buộc phải đạt yêu cầu về trình độ giảng dạy

Thứ năm, điều kiện về tên trung tâm: Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

Thứ sáu, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ và duy trì hoạt động của trung tâm: (Điều 48, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

- Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5m2/học viên/ca học.

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Cơ sở vật chất cần phải đáp ứng tốt cho việc dạy và học tại các trung tâm anh ngữ

Cơ sở vật chất cần phải đáp ứng tốt cho việc dạy và học tại các trung tâm anh ngữ

Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Quý khách có thể thành lập doanh nghiệp sau đó sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của Khánh An hoặc không cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp (theo Điều 4, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định loại hình trung tâm ngoại ngữ).

– Bước 1: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

+ Về thẩm quyền quyết định thành lập: Theo Khoản 1, Điều 47 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

+ Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ yêu cầu các hồ sơ sau:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Đề án thành lập trung tâm anh ngữ gồm có: Tên trung tâm ngoại ngữ, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm, mục tiêu/ chức năng/ nhiệm vụ của trung tâm, chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo của trung tâm, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

+ Trình tự thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ: (Khoản 3, Điều 47, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này đến chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền) sẽ ra quyết định thành lập, cho phép thành lập cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để nhận quyết định thành lập thì cơ quan thẩm quyền sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập trung tâm cần hoàn thành đúng trình tự theo quy định pháp luật

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập trung tâm cần hoàn thành đúng trình tự theo quy định pháp luật

Bước 2: Hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ: (Điều 49, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

+ Về thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Về hồ sơ dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục.
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp.
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm.
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo. Trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà và nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy.
 • Các quy định về học phí, lệ phí.
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

+ Về trình tự thực hiện của dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như trên đến Sở giáo dục và Đào tạo.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì người có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì người có thẩm quyền sẽ gửi văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

+ Về chi phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho Khánh An qua hotline 096.987.7894 để được báo giá chi tiết kèm theo những ưu đãi chỉ có tại công ty chúng tôi.

Lệ phí thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ được niêm yết cụ thể tại từng trụ sở – nơi tiến hành làm thủ tục đăng ký. Sau khi xin được giấy phép, còn phải làm một số thủ tục sau thành lập: khắc dấu, công bố mẫu dấu, mua chữ ký điện tử,…

Khánh An sẽ hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

Khánh An sẽ hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trình tự , thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty tư vấn Khánh An chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả.

» Khách hàng tham khảo thêm về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ: https://khanhanlaw.com/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc-va-trung-tam-ngoai-ngu.html


UY TÍN- CHẤT LƯỢNG- HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh an phát triển như ngày hôm nay.


Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số hotline: 02466 885 821 hoặc 096 987 7894.

Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894