Trang chủ / Doanh nghiệp / Thay đổi nội dung ĐKKD / Thay đổi trụ sở Công ty

Thủ tục thực hiện việc thay đổi trụ sở mới khác quận

Thứ 2, 17/12/18 lúc 15:29.

Do sự thay đổi về quy mô, hoạt động sản kinh doanh nên các doanh nghiệp hiện nay thường có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp. Tuy nhiên thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thường gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bởi lẽ không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được các quy định của pháp luật. Chính bởi vậy, nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về trình tự thủ tục khi thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở, Công ty tư vấn Khánh An xin đưa ra tư vấn chi tiêt về hồ sơ, thủ tục khi thực hiện việc thay đổi trụ sở mới khác quận.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế.

2. Nội dung tư vấn

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận nơi doanh nghiệp đã đăng ký là việc thay đổi địa giới hành chính cũng như cơ quan có thẩm quyền quản lý doanh nghiệp. Việc thay đổi này làm thay đổi lớn trong cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, trước khi tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận khác doanh nghiệp cần phải làm các thủ tục bên cơ quan Thuế trước khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Sau đây chúng tôi xin trình bày chi tiết hồ sơ, thủ tục để Quý khách hàng tham khảo:

Bước 1: Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ trụ sở chính theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp :

“1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2.Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng kýkinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Theo đó, có thể thấy trước khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở,  doanh nghiệp phải làm các thủ tục cần thiết với cơ quan thuế xong mới gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Về các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi trụ sở tại cơ quan thuế:

– Trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty:

Căn cứ vào Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 95/2016/ TT- BTC :

“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

a) Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm (mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này) của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

Theo đó khi công ty thay đổi trụ sở kinh doanh dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý ( các trường hợp thay đổi trụ sở dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT – BTC) thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan nơi chuyển đến.

– Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT- BTC :

“ Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi, hồ sơ gồm: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08 – MST ban hành kèm theo Thông tư này;

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Theo đó Công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu số 08 – MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 • Quyết định của hội đồng thành viên và biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.
 • Mẫu 08 về đăng ký thuế.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế :

Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Bước 2: Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính bên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi đã thực hiện xong các thủ tục cần thiết với cơ quan thuế doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Theo đó trong hồ sơ nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thì cần phải có giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng dịch vụ tư vấn của Khách hàng cho đơn vị tư vấn;
 • Quyết định chốt thuế chuyển quận của Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ cấp (mẫu 09)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Sau 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ chuyên viên thụ lý sẽ có thông báo về hồ sơ đăng ký thay đổi đã hợp lệ. Trả kết quả cho doanh nghiệp về hạng mục yêu cầu thay đổi. Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyên viên sẽ ra thông báo về việc sửa đổi bổ sung. Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo công văn để chuyên viên có cơ sở thẩm xét tiếp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trình tự thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sang quận khác. Hi vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ phần nào có thể giải đáp những vướng mắc của bạn.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.net

Hoặc để lại thông tin trên Website, Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Bạn.Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894