Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021

Thứ Hai, 24/05/2021 | 17:27 GMT+7.
Lượt xem: 16918

Công ty cổ phần là đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư bởi khả năng tích tụ và tập trung vốn với quy mô lớn nhất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay. Khánh An Law sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần năm 2021 trong bài viết này.

1. Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập do sự góp vốn của các thành viên. Vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần là các cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Vậy theo pháp luật hiện hành công ty cổ phần có mô hình cơ cấu tổ chức thế nào?

2. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021

2.1. Khái quát về mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần năm 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra hai mô hình tổ chức quản lí để các công ty lựa chọn. Cụ thể:

 • Mô hình thứ nhất gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
 • Mô hình thứ hai gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong Hội đồng quản trị có Thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.

Hai mô hình trên mặc dù có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức nhưng về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan tương tự như nhau.

2.2. Mô hình thứ nhất (mô hình có Ban kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông

- Định nghĩa: Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần. Nói cách khác, Đại hội đồng là những người sở hữu công ty.

Đại hội đồng cổ đông là gì? - Đăng ký thành lập doanh nghiệp mớiĐại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Công ty cổ phần

- Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản như:

 • Thông qua định hướng phát triển của công ty cổ phần.
 • Quyết định các loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại và được quyền chào bán cổ phần. Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần cũng có quyền quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.
 • Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần.
 • Xem xét, xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty cổ phần và cổ đông công ty.
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty cổ phần….
 • Một số quyền và nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị

- Định nghĩa: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Companies that pay more tax deliver shareholders better returns: Research - Cruz and CoHội đồng quản trị là hạt nhân của bộ máy quản lý trong Công ty cổ phần

- Tiêu chuẩn đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác.
 • Có trình độ, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 • Thành viên Hội đồng quản trị của công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 • Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ, chồng/ cha, mẹ đẻ/ cha, mẹ nuôi/ anh, chị, em ruột/ con đẻ, con nuôi/ chị, em dâu/anh, em rể của Giám đốc/Tổng giám đốc/Người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý hoặc người có thẩm quyền quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

            - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản như:

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật...

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần

- Định nghĩa: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đồ họa Vector Businessperson Portable Network Graphics Clip art - đàm phán phim hoạt hình png lương cao hơn png tải về - Miễn phí trong suốt Người png Tải về.Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty 

- Tiêu chuẩn đối với Giám đốc/Tổng giám đốc

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác.
 • Là cá nhân sở hữu ít nhất là 10% vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế về quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty hoặc các tiêu chuẩn, điều kiện khác được quy định tại Điều lệ công ty.
 • Đối với công ty con của công ty có vốn cổ phần hoặc cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc/ Tổng giám đốc không được vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

           - Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần là người điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty cổ phần.

Ban kiểm soát

- Định nghĩa: Ban kiểm soát công ty cổ phần là cơ quan chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị và các chức danh lãnh đạo khác của công ty cổ phần. Ban kiểm soát công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với số lượng từ 03 đến 05 thành viên và trong đó phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

- Tiêu chuẩn của thành viên ban kiểm soát:

 • Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Không được là vợ hoặc chồng/cha đẻ/cha nuôi/mẹ đẻ/mẹ nuôi/con đẻ/con nuôi/ anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc/ người quản lý khác.
 • Không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản lý nào trong công ty.
 • Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 • Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần. Các thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bị miễn nhiệm, cách chức trong các trường hợp sau: Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần theo quy định nêu trên; Không thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; Có đơn xin nghỉ việc; Những trường hợp khác do Điều lệ công ty cổ phần quy định.
Guidance on type of inspection | Paris MoUBan kiểm soát là cơ quan chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động của công ty

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến một số nội dung quan trọng như sau:

 • Giám sát các hoạt động của hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành công ty cổ phần.
 • Được quyền tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động của hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Có trách nhiệm lập những báo cáo thẩm định để trình Đại hội đồng cổ đông.
 • Đề xuất những biện pháp, các giải pháp khắc phục và cải tiến để hoạt động quản lý cũng như điều hành công ty cổ phần để đạt được hiệu quả cao nhất…

2.3. Mô hình thứ hai (mô hình có Thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội bộ)

Mô hình thứ hai này không có Ban kiểm soát mà thay vào đó là Ban kiểm toán nội bộ, thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện việc kiểm soát đối với việc quản lí, điều hành công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, phải có ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Trên đây, Khánh An Law vừa chia sẻ với bạn đọc các kiến thức về mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021. Để chủ động trong kinh doanh cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình, chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần nắm vững cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành.

Sự am hiểu luật pháp chính là yếu tố cần thiết giúp cho chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư tránh được rủi ro không đáng có và giữ cho công ty phát triển ổn định, lâu dài. Nếu có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu thành lập công ty, đừng ngại liên hệ với Khánh An Law để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 227 Hoàng Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ thành lập công ty tại Singapore 2024 hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894