Mẫu hợp đồng liên doanh

Thứ Tư, 07/06/2023 | 15:23 GMT+7.
Lượt xem: 1105

Khi nhà đầu tư nước ngoài có nguyện vọng, mong muốn được hợp tác kinh doanh với Nhà đầu tư Việt Nam để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam sẽ ký kết với nhau hợp đồng liên doanh để thành lập ra một công ty liên doanh tại Việt Nam. Hợp đồng liên doanh là căn cứ để thành lập công ty liên doanh. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng liên doanh dưới đây:

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số:…./HDLD/…

Hôm nay, ngày…/…/….tại ……., chúng tôi gồm có:

A. Bên Việt Nam

*Trường hợp là công ty :

Tên công ty:…………………

Mã số thuế:………………..

Địa chỉ trụ sở:………………

Đại diện:…………………..   Chức vụ:………………

Tài khoản ngân hàng:……………………Mở tại ngân hàng:…………..

Điện thoại:………………….  Fax:…………………

Email:…………………………    

*Trường hợp cá nhân :

Họ và tên:……………………..      Giới tính:………..  Quốc tịch:……………..

Số hộ chiếu:…………Ngày cấp:…………….  Nơi cấp:……………….

Địa chỉ thường trú:………………

Điện thoại:…………………….

Email:………………………..

B. Bên nước ngoài :

*Trường hợp là công ty :

Tên công ty:…………………

Mã số thuế:………………..

Địa chỉ trụ sở:………………

Đại diện:…………………..   Chức vụ:………………

Tài khoản ngân hàng:……………………Mở tại ngân hàng:…………..

Điện thoại:………………….  Fax:…………………

Email:…………………………       

*Trường hợp cá nhân :

Họ và tên:……………………..      Giới tính:………..  Quốc tịch:……………..

Số hộ chiếu:…………Ngày cấp:…………….  Nơi cấp:……………….

Địa chỉ thường trú:………………

Điện thoại:…………………….

Email:………………………..

Ghi chú : Nếu một hoặc cả hai Bên liên doanh gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.

Các Bên thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với các nội dung và điều khoản như sau:     

Điều 1. Tên, địa chỉ công ty liên doanh

Tên công ty liên doanh bằng tiếng Việt Nam: ……………...…..

Tên giao dịch của công ty liên doanh bằng tiếng nước ngoài thông dụng:…………..

Địa chỉ của công ty liên doanh:

Trụ sở chính : ………………………………………………………….

Nhà máy/xưởng sản xuất chính : ……………………………………...

Chi nhánh (nếu có) : …………………………………………………..

Văn phòng đại diện (nếu có) : …………………………………………

Điều 2.Loại hình công ty liên doanh

 Loại hình của công ty liên doanh là : ……………………………….

(Công ty TNHH 2TV trở lên, Công ty Cổ phần hoặc Công ty Hợp danh)

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, phạm vi kinh doanh:…….

Điều 4. Vốn đầu tư và vốn pháp định của công ty liên doanh

Tổng vốn Điều lệ của công ty là : …………………...USD. Trong đó : 

a. Bên Việt Nam góp …………USD, chiếm …...….. % vốn điều lệ, bằng :

Tiền mặt : ………………………………………………USD.

Giá trị máy móc, thiết bị : ……………………………...USD

Giá trị chuyển giao công nghệ (nếu có) : ………………USD (kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ )

Vốn khác : ……………………………………………USD

b .Bên nước ngoài góp …………USD, chiếm …..….. % vốn điều lệ, bằng :

Tiền mặt : ………………………………………………USD.

Giá trị máy móc, thiết bị : ……………………………...USD

Giá trị chuyển giao công nghệ (nếu có) : ………………USD (kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ )

Vốn khác: …………………………………….………USD

Ghi chú: trường hợp doanh nghiệp liên doanh gồm nhiều Bên, trình bày chi tiết tỷ lệ, phương thức góp vốn điều lệ của từng Bên

c. Vốn vay : ……………….USD, vay từ nước ngoài và nội địa, lãi suất dự kiến …………..% / năm, thời hạn vay ……………. năm.

Điều 5. Tiến độ góp vốn

Các Bên cam kết góp vốn đầy đủ theo tiến độ như sau : …………………

 ( miêu tả chi tiết tiến độ góp vốn điều lệ của từng Bên)

Bên nào không có khả năng góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ góp vốn của Hợp đồng liên doanh này phải thông báo cho Bên kia lý do, biện pháp giải quyết trước …….. ngày và phải bồi thường thiệt hại cho Bên kia nếu có.

Điều 6. Thời hạn hoạt động và chấm dứt hoạt động

Thời Hạn Hoạt Động của Công ty sẽ là ….. năm, tính từ ngày  Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Công ty có thể kéo dài Thời Hạn Hoạt Động bằng một quyết định của ................ của Công ty theo sự chấp thuận của sở kế hoạch đầu tư nơi công ty liên doanh có trụ sở

Nếu Thời Hạn Hoạt Động đã hết và Công ty không gia hạn thì Công ty sẽ giải thể theo các điều khoản trong Hợp đồng này và Điều lệ.

Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trước thời hạn hoặc được gia hạn theo một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo quy định của luật pháp Việt Nam, việc tiếp tục tồn tại của Công ty là không cần thiết và/hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của Các Bên mà Công ty và/hoặc Các Bên không thể giải quyết được;
  • Một trong Các Bên không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng này và không có biện pháp thích hợp để hạn chế hoặc đền bù các thiệt hại đã xảy ra trong thời hạn….. ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về những thiệt hại phải gánh chịu của Bên Liên doanh còn lại;
  • Trường hợp một trong Các Bên bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
  • Trường hợp Công ty bị phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật;
  • Công ty không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh vì lỗ quá nhiều;
  • Nếu Công ty hoặc Các Bên không nhận được Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bất kỳ chấp thuận nào từ các cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của luật pháp Việt Nam để thực hiện Dự án.

Điều 7. Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ

Khi Công ty kinh doanh có lãi và sau khi hoàn tất các khoản thuế đối với Nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính khác, Công ty sẽ sử dụng phần lợi nhuận còn lại cho các quỹ của Công ty như Quỹ dự phòng, Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quyết định của Công ty và Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trình tự, thủ tục thanh toán lợi nhuận của Các Bên sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Phần phân chia lợi nhuận và lỗ của Các Bên sẽ được phân bổ căn cứ vào tỷ lệ góp vốn của các Bên.

Trong thời hạn hoạt động của Công ty (kể cả trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động), nếu tỷ lệ sở hữu vốn góp của Các Bên trong Vốn Điều lệ bị thay đổi thì phần lợi nhuận và chịu lỗ của Các Bên cũng sẽ bị thay đổi theo tương ứng.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

…………………………………………………............................................................................................

Điều 9. Tổ chức và quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm:………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty:…………………..

Điều 10. Ngân quỹ và tài khoản

Công ty và các chi nhánh của Công ty tại Việt Nam sẽ mở các tài khoản ngân hàng bằng tiền Việt Nam và các ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước hoặc tại các chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tùy từng thời điểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hệ thống kế toán tài chính của Công ty sẽ được lập ra phù hợp với hệ thống và thông lệ đã được Bộ Tài Chính Việt Nam phê chuẩn.

Các Bên đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền tự giải quyết các nhu cầu về ngoại hối của mình theo các cách thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, căn cứ vào phê chuẩn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng liên doanh sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của các luật và  quy định liên quan của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Mọi tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trường hợp, tranh chấp không giải quyết được qua hòa giải, thương lượng, tranh chấp sẽ được ……………. để giải quyết;

Điều 12. Quy định chung

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…./…./….

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng ….) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản làm căn cứ thực hiện. Trường hợp có sự khác biệt hoặc cách hiểu khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng …. thì Tiếng ….. được ưu tiên áp dụng.

              Đại diện                                                                       Đại diện

Bên (các Bên) nước ngoài                                             Bên (các Bên) nước ngoài

(Ký tên, chức vụ và đóng dấu)                                   (Ký tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tham khảo:

Dịch vụ soạn thảo/review hợp đồng và văn bản quy định nội bộ

 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894