Hợp đồng dịch vụ KOC

Thứ Sáu, 16/02/2024 | 10:19 GMT+7.
Lượt xem: 1059

Sự bùng nổ của Internet và các nền tảng mạng xã hội đã thúc đẩy tầm ảnh hưởng của các KOC. Hợp đồng dịch vụ KOC cũng trở nên phổ biến hơn trong hoạt động marketing hiện nay. Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ KOC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KOC

Số:…/2024/….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ….., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY  ....

Đại diện : ....

Chức vụ : Giám Đốc

Địa chỉ liên hệ : ...

Mã số thuế : ....

BÊN B: CÔNG TY ....

Đại diện : ....

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ...

Mã số thuế : ...

Tài khoản : ...

Tại : ....

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

"Mạng xã hội” (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác. Mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn các trang mạng như Facebook, Youtube, Wechat, Bigolive….

"Thông điệp truyền thông” được hiểu là những hình ảnh, âm thanh, ngôn từ nhằm mục đích quảng bá cho thương hiệu, nhãn hiệu của sản phẩm, dịch vụ nào đó được thể hiện ở các video.

"Ngày làm việc” là các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

"Người nổi tiếng” được hiểu là một cá nhân hay pháp nhân muốn nhận phí quảng cáo bằng cách đăng các quảng cáo do Bên A chỉ định trên trang mạng của mình

"Bài viết đánh giá sản phẩm” là bài đăng trên tài khoản mạng xã hội giới thiệu dịch vụ và các đặc tính, ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm nhằm mục đích quảng bá cho sản phẩm.

Điều 2. Nội dung công việc

1.Phạm vi công việc:

- Bên B giới thiệu, quảng bá sản phẩm ……… của Bên A trên trang mạng xã hội của Người nổi tiếng được chỉ định bởi Bên A theo danh sách được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

- Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này. Đồng thời, Bên A sẽ tặng sản phẩm trải nghiệm cho Người nổi tiếng của Bên B theo số lượng và sản phẩm do Bên A quyết định.

- Thời gian thực hiện: từ …../…./…. đến …./…../….., hoặc có thể được điều chỉnh theo thời gian thực tế thực hiện công việc với sự chấp thuận của hai Bên.

2.Phạm vi hợp tác: Trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Điều 3. Phí dịch vụ và thanh toán

1.Phí dịch vụ

STT

Người nổi tiếng

Nội dung chi tiết

Đơn giá

Thành tiền

Đăng video

Sử dụng hình ảnh

 

I

Phí đặt chỗ người nổi tiếng

………

……..

……….

1

………………

Đăng 01 video quảng bá sản phẩm

Sử dụng hình ảnh 01 tháng

…….

……..

……….

2

………………..

………

……..

……….

II

Phí quản lý dự án

 

 

……….

Tổng phí dịch vụ chưa VAT

 

 

……….

VAT

 

 

……….

Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT

 

 

……….

2.Thanh toán: Bên A chuyển khoản cho Bên B thành 02 lần như sau:

- Lần 1: 70% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền…….VND (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: ……. đồng) chậm nhất vào ngày…./…./…...

- Lần 2: 30% còn lại tương ứng với số tiền…….VND (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: ……. đồng) trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý. Đồng thời Bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ của Bên B.

Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B so với thời hạn nêu trên, Bên B được quyền tính lãi suất 0.05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) tính trên số tiền thực tế trả chậm và số ngày trả chậm.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Mô tả thông điệp truyền thông mong muốn cho dịch vụ để Người nổi tiếng của Bên B dựng bài viết, hình ảnh phù hợp với thông điệp truyền thông đó.

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Dịch vụ.

Bên A cam kết không sử dụng dịch vụ quảng cáo này vào mục đích trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục dân tộc và/hoặc trái đạo đức kinh doanh.

Nghiệm thu kết quả công việc của Bên B thông qua việc ký Biên bản nghiệm thu Hợp đồng với Bên B.

Tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng dịch vụ Internet.

Đảm bảo sản phẩm .... của Bên A tuân thủ các quy định hiện hành như: Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, các Nghị định và Thông tư liên quan đến Hoạt động, thương mại điện tử liên quan. Đặc biệt, phải đảm bảo với Bên B rằng các thông tin như loại biểu tượng được sử dụng trong các quảng cáo không vi phạm bản quyền tác giả, bản quyền thương mại, quyền về hình ảnh hay các quyền khác của bên thứ ba. Bên B được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm, các thông tin do Bên A cung cấp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Thực hiện đúng và đầy đủ các công việc với cam kết quy định trong Hợp đồng.

Bên B chịu trách nhiệm tư vấn và phối hợp với Bên A nhằm truyền đạt cho Người nổi tiếng dựng bài viết để đạt hiệu quả quảng cáo cao nhất.

Bên B có nghĩa vụ bảo mật các thông tin do Bên A cung cấp theo quy định của Hợp đồng này.

Không được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền nghĩa vụ của mình cho Bên thứ ba mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

Gửi lại toàn bộ link thiết kế (nếu có) và hình ảnh, video của tất cả những người nổi tiếng thực hiện trong dự án này khi nghiệm thu kết thúc công việc.

Bên B cam kết Bên B có đầy đủ các giấy phép và sự chấp thuận để cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng này, bao gồm việc thay mặt Người Nổi Tiếng ký Hợp đồng này.

Điều 6.Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

1.Sửa đổi hợp đồng

Các công việc và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện phải được hai Bên thông báo bằng văn bản và/hoặc thư điện tử và/hoặc các phương tiện điện tử khác và phải được sự đồng ý của Bên kia trước khi thực hiện. Các trao đổi thống nhất qua các phương tiện điện tử và/hoặc mạng xã hội (ví dụ như email, zalo, viber, facebook, twitter, tin nhắn điện thoại,…) cũng được xem là nội dung trao đổi chính thức giữa hai Bên. Các công việc phát sinh sẽ được hai Bên lập thành (các) Phụ lục và do người đại diện có thẩm quyền của các bên cùng nhau ký kết văn bản.

Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc điều chính sẽ được coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng và có hiệu lực từ ngày ký.

2.Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau

Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

Hợp đồng tự động chấm dứt khi hai bên đã hoàn tất mọi trách nhiệm thuộc về mỗi Bên và ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng.

Hợp đồng có thể bị chấm dứt trước thời hạn theo yêu cầu của một Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng bao gồm: cháy nổ, thiên tai, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quân đội, hay các nguyên nhân khách quan khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của Bên đó, với điều kiện Bên A đã thanh toán cho Bên B số tiền tương ứng với thời gian/công việc Bên B đã thực hiện theo Hợp đồng.

Một trong Hai bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu bên còn lại vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại thông qua email/điện thoại/văn bản và gửi kèm chứng cứ về việc vi phạm nghĩa vụ đó.

Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý Hợp đồng để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này, hoặc Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau 10 ngày kể từ khi các Bên thành các trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng mà các Bên không có ý kiến, yêu cầu khác.

Điều 7.Điều khoản phạt và bồi thường thiệt hại

Nếu một Bên thực hiện dịch vụ không đúng nội dung như đã quy định trong Hợp đồng, Bên vi phạm sẽ chịu mức phạt 8% (tám) tổng giá trị phần vi phạm và bồi thường thiệt hại trực tiếp cho Bên bị vi phạm và bên thứ 3 (nếu có). Việc thanh toán khoản phạt vi phạm phải được thực hiện trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Bên bị vi phạm gửi thông báo về việc phạt vi phạm cho Bên vi phạm nhưng tổng số tiền phạt sẽ không vượt quá 8 (tám) % tổng giá trị Hợp đồng.

Điều 8.Giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện những điều khoản trong Hợp đồng. Nếu có vướng mắc, mỗi Bên thông báo cho nhau để cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, vì lợi ích cả hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc cả hai bên.

Điều 9. Điều khoản bảo mật

Hai bên cam kết rằng mọi thông tin từ/bởi/có liên quan đến Hợp đồng này đều được coi là Thông Tin Bảo Mật. Theo đó, hai bên cam kết bảo mật và không tiết lộ thông tin về việc thỏa thuận ký kết hợp đồng cho Bên thứ ba bất kỳ nào trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Điều khoản này sẽ giữ nguyên giá trị hiệu lực 2 (hai) năm kể từ thời điểm Hợp đồng này được chấm dứt.

Hai bên đồng ý rằng (các) điều khoản trong Hợp đồng này có giá trị độc lập với nhau trừ trường hợp rõ ràng được dẫn chiếu một cách chính xác và đầy đủ. Việc một hoặc một vài điều khoản trong Hợp đồng này bị vô hiệu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thực thi các điều khoản khác trong Hợp đồng. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu thì hai bên cam kết bằng tất cả nỗ lực của mình điều chỉnh sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật để thực thi.

Những vấn đề chưa được quy định trong Hợp đồng này sẽ được hai bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 10. Điều khoản khác

Mọi sửa đổi hoặc bổ sung cho Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi các đại diện của cả hai bên ký kết bằng văn bản tạo thành bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được làm thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tham khảo:

Dịch vụ soạn thảo/review hợp đồng và văn bản quy định nội bộ

 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894