Hợp đồng dịch vụ chụp hình người mẫu

Thứ Sáu, 16/02/2024 | 10:38 GMT+7.
Lượt xem: 1028

Dịch vụ chụp hình người mẫu đã trở thành hoạt động phổ biến trong xã hội hiện nay. Vậy hợp đồng dịch vụ chụp hình người mẫu cần có những nội dung gì. Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ chụp hình người mẫu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHỤP HÌNH NGƯỜI MẪU

Số: ……/HDDV/……..

Hôm nay, ngày ….. tháng … năm ….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:     CÔNG TY  ....... 

Địa chỉ :           .....

Số điện thoại   :           .....                  

Mã số thuế      :           .....                  

Số tài khoản    :           .....                  

Tên tài khoản  :           .....

Tại                   :           .....

Người đại diện:           .....      Chức vụ: .....   

BÊN B: CÔNG TY.....

Địa chỉ :           .....

Số điện thoại   :           .....

Mã số thuế      :           .....                  

Số tài khoản    :           .....                  

Tên tài khoản  :           .....

Tại                   :           .....

Người đại diện:           .....       Chức vụ: .....

Các Bên thống nhất ký Hợp đồng dịch vụ (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng”) với những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê Bên B và Bên B đồng ý thực hiện công việc chụp hình người mẫu và chỉnh sửa hoàn thiện theo yêu cầu của Bên A, cụ thể:

Địa điểm thực hiện: …………

Thời gian thực hiện: ……….

Số lượng yêu cầu: ……….. ảnh

Thời gian bàn giao: chia làm 02 đợt:

Ngày …./…./….:  bàn giao ……. ảnh

Ngày …./…./….:  bàn giao ……. ảnh

Điều 2. Phí dịch vụ và thanh toán

Phí dịch vụ

TT

Hạng mục

Nội dung chi tiết

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Ý tưởng

Ý tưởng

ý tưởng

3

…….

 

2

Sản xuất

Nhà sản xuất

ngày

1

…….

 

Stylist

ngày

1

…….

 

Phục trang

bộ

5

…….

 

Chuyên viên trang điểm

ngày

1

…….

 

3

Địa điểm chụp hình

Chi phí thuê studio/địa điểm/set up

ngày

1

…….

 

Chi phí ăn uống

ngày

1

…….

 

4

Hình ảnh

Chỉnh sửa ảnh

Tấm

…….

 

Trợ lý ánh sáng

Người

3

…….

 

5

Người mẫu chụp hình

Hoa hậu ………

Người

1

…….

 

Tổng phí dịch vụ chưa VAT

 

 

VAT

 

 

Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT

 

 

Lưu ý:

Giá trị trên đã bao gồm chi phí đi lại, ăn uống cho nhân sự của bên B.

Giá trị trên đã bao gồm các thiết bị, đạo cụ, chỉnh sửa ảnh và hoàn thiện dưới dạng file chất lượng cao theo yêu cầu của bên A.

Tiến độ thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B 02 lần:

Lần 1: 70% giá trị Hợp đồng, tương ứng số tiền …..VND (Bằng chữ: ………./.) chậm nhất ngày ……./……/….

Lần 2: 30% giá trị còn lại của Hợp đồng tương ứng số tiền ……VND (Bằng chữ: ………) trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi Hai Bên đã ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Đồng thời Bên A nhận được hóa đơn tài chính hơp lệ của Bên B.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Phạt thanh toán chậm: Trong trường hợp bên A không thanh toán cho bên B theo đúng quy định tại Điều 2 của hợp đồng này, Bên A sẽ bị phạt 0.1% giá trị phần thanh toán chậm của hợp đồng/01 (một) tuần thanh toán chậm.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A được phép sử dụng hình ảnh và các tư liệu liên quan của Bên B có được từ việc thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng này để làm công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông.

Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho Bên B để thực hiện công việc theo yêu cầu tại hợp đồng này.

Thanh toán cho Bên B chi phí đúng đủ theo thỏa thuận tại Điều 2 hợp đồng này.

Trường hợp có sự cố xảy ra ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm thông báo lại cho Bên B trước tối thiểu 01 (một) ngày.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B cam kết thực hiện công việc nêu tại Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên A đáp ứng số lượng, chất lượng, tiến độ và bàn giao đúng thời hạn. Bàn giao cho Bên A đúng, đủ số lượng ảnh chụp có được từ việc thực hiện công việc nêu tại Hợp đồng này bao gồm toàn bộ ảnh gốc và ảnh sau khi đã chỉnh sửa chất lượng cao theo đúng yêu cầu của Bên A.

Bên B nhận được đủ giá trị thanh toán theo đúng phương thức và thời hạn quy định tại Điều 2 hợp đồng này.

Tuân thủ quy định về mặt thời gian, tuân thủ chương trình làm việc và chỉ dẫn của Bên A. Chấp hành, thực hiện theo sự chỉ đạo của người hướng dẫn của Bên A trong quá trình tham gia thực hiện công việc.

Bên B có nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan đến hợp đồng, không được sử dụng tài liệu của Bên A mà không có sự đồng ý của Bên A. Trong trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ này, Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra và chịu khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị phần vi phạm của Hợp đồng này.

Không được phép sử dụng sản phẩm/tài liệu có liên quan của bên A có được từ việc thực hiện hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên A. Trong trường hợp được sự đồng ý của Bên A trong việc sử dụng tài liệu mà Bên A cung cấp, khi sử dụng, Bên B phải nêu rõ nguồn sử dụng là của Bên A .

Trong trường hợp Bên B thực hiện công việc chậm tiến độ hoặc không đạt yêu cầu về chất lượng, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, hoàn trả cho Bên thiệt hại toàn bộ số tiền đã được thanh toán tạm ứng (nếu có) và chịu khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị phần vi phạm của hợp đồng này.

Điều 5. Trường hợp chấm dứt thời hạn hợp đồng 

1.Hợp đồng chấm dứt thời hạn theo một trong các trường hợp sau:

Hai Bên hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.

Các Bên có thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản.

Do sự kiện bất khả kháng

Một bên đã có văn bản Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều này và gửi cho Bên còn lại trước 3 (ba) ngày so với thời điểm muốn chấm dứt Hợp đồng.

Do thay đổi của pháp luật, chính sách trong thời hạn thực hiện Hợp đồng dẫn đến một trong Hai Bên không được sự cho phép của cơ quan Nhà nước.

Bên A rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán/tuyên bố phá sản/giải thể

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.Đơn phương chấm dứt Hợp đồng:

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên còn lại không thực hiện đúng/đủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng.

Trường hợp Bên nào đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng gây thiệt hại mà không do lỗi của Bên còn lại, thì Bên đơn phương phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, hoàn trả cho Bên thiệt hại toàn bộ số tiền đã được thanh toán tạm ứng (nếu có) và chịu khoản phạt bằng 8% Giá trị phần vi phạm.

Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, Hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý Hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo quy định tại Hợp đồng này. Ngay cả khi Hợp đồng đã được thanh lý, Bên B vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ bảo mật thông tin như quy định tại Hợp đồng này.

3.Thanh lý Hợp đồng:

Sau khi công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng được hoàn thiện, Hợp đồng này sẽ được thanh lý bằng một Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng có xác nhận của đại diện Hai Bên làm căn cứ để Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chấm dứt hiệu lực Hợp đồng.

Điều 6. Bảo mật

Các Bên cam kết không cung cấp và tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ Bên thứ ba nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên công bố thông tin. Trong trường có sự yêu cầu của các cơ quan pháp luật về việc cung cấp thông tin, Bên tiếp nhận có thể công bố thông tin mật theo quy định của các cơ quan pháp luật nhưng trước khi cung cấp phải thông báo cho Bên kia được biết về những thông tin phải cung cấp.

Các Bên chỉ được công bố thông tin bảo mật cho các cán bộ và nhân viên trực tiếp tham gia quá trình hợp tác nhưng phải buộc nhân viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin. Các nhân viên này phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin về nội dung hợp tác của Hai Bên. Khi có nhân viên thôi việc, chuyển đơn vị công tác hoặc nghỉ hưu, Bên quản lý cán bộ có nghĩa vụ yêu cầu những nhân viên đó giao nộp tất cả các tài liệu liên quan đến thông tin bảo mật.

Khi Hợp đồng hợp tác này chấm dứt hiệu lực, mỗi Bên phải bàn giao lại cho Bên kia toàn bộ các tài liệu, kết quả khảo sát hoặc báo cáo có liên quan chứa các thông tin bảo mật của Bên kia khi có yêu cầu bằng văn bản trừ trường hợp các Bên có thoả thuận khác.

Điều 7. Bất khả kháng

Trong trường hợp một trong Các Bên không thể thực hiện tất cả hoặc một phần các nghĩa vụ đã cam kết quy định tại Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng (do hậu quả của chiến tranh, thay đổi từ phía chính phủ, biểu tình, khủng bố,…), Các Bên đồng ý rằng Bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng email/văn bản đến Bên còn lại trong vòng 48 giờ sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nếu không có thông báo đúng quy định, Bên bị ảnh hưởng sẽ không được miễn trừ trách nhiệm và phải thực hiện theo đúng cam kết tại Hợp đồng.

Điều 8. Điều khoản khác

Bên B cam kết và bảo đảm rằng khi Bên A đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết theo hợp đồng này, Bên B sẽ không có bất kì khiếu nại hoặc tiến hành bất cứ hành động pháp lý nào khác nhằm chống lại Bên A, gây ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh, tài sản… của Bên A.

Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi nhận tại hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, Hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết mọi vướng mắc, khó khăn trên tinh thần thiện chí, trung thực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên.Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng hai Bên sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án có hiệu lực bắt buộc đối với cả Hai Bên, Bên thua kiện phải nộp tiền án phí và các chi phí khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp.

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Hợp Đồng này và các Phụ lục kèm theo (nếu có) tạo thành toàn bộ thỏa thuận của các Bên, thay thế tất cả cam kết, thỏa thuận trước đây của các Bên liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này.

Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này phải được đại diện các Bên đồng ý bằng văn bản

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, hợp đồng lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tham khảo:

Dịch vụ soạn thảo/review hợp đồng và văn bản quy định nội bộ

 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894