Đánh giá một số quy định của Luật Cạnh Tranh

Thứ Hai, 17/12/2018 | 15:31 GMT+7.
Lượt xem: 1796

Trong xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, việc phát triển kinh doanh và tự do kinh doanh là không thể thiếu đối. Song song với việc mở rộng về quy mô cũng như số lượng, vấn đề cạnh tranh xảy ra là tất yếu. Cạnh tranh tạo động lực cho thị trường phát triển, hàng hóa và dịch vụ mang đến cho khách hàng càng phong phú, đa dạng hơn. Nhưng cũng chính vì mục tiêu đạt được lợi thế cạnh tranh, không ít các chủ thể kinh doanh sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tác động tiêu cực đến các chủ thể kinh doanh khác và đặc biệt là khách hàng. Luật Cạnh Tranh 2004 ra đời nhằm giải quyết, ngăn cấm những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Luật Cạnh Tranh năm 2004 và các văn bản kèm theo đã làm rất tốt vai trò của mình, tuy nhiên trong một số điều luật, vẫn còn nhiều những quan điểm trái chiều nhau về cách hiểu cũng như cách ứng dụng. 

KHANH AN CONSULTANT sẽ cùng các bạn tìm hiểu cũng như đánh giá một số quy định của Luật Cạnh tranh và các Văn bản chuyên ngành như sau:

1. Khoản  1  Điều  20  Luật  Cạnh  Tranh  năm  2004

Điều 20: Thông báo việc tập trung kinh tế

1. Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế.

Trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị trường liên quan hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì không phải thông báo “

Hiểu thế nào là ” Thị phần kết hợp “, quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Cạnh Tranh năm 2004

Điều 3: Giải thích từ ngữ 

5. Thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định là tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường liên quan hoặc tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với tổng doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.”

Theo đó, khi các doanh nghiệp muốn thực hiện tập trung kinh tế thì từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải làm hồ sơ thông báo tập trung kinh tế nộp cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ. Hồ sơ thông báo việc tập trung kinh tế cung cấp những thông tin cần thiết về tài chính, về sản phẩm, về thì phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan trong hai năm liên tiếp gần nhất… làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền phân tích, đánh giá vụ việc.

Tuy nhiên vấn đề đưa ra ở đây, là việc từng doanh nghiệp tự đánh giá thị phần của các doạnh nghiệp còn lại và tính toán mức thị phần kết hợp có nằm trong khoảng từ 30% đến 50% hay không là việc rất khó. Việc xác định thị phần của doanh nghiệp mình cũng đã là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ trong kiểm toán. Vì vậy, điều luật quy định không rõ ràng, gây khó khăn trong việc hoạt động tập trung kinh tế của các doanh nghiệp. Chỉ cần đánh giá thị phần sai, hậu quả cũng sẽ rất lớn.

 

2. Khoản  1  Điều  96  Luật  Cạnh  Tranh  năm  2004

Điều 96: Điều tra bổ sung, thời hạn điều tra bổ sung

1. Điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu bằng văn bản của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

2. Thời hạn điều tra bổ sung là sáu mươi ngày, kể từ ngày có yêu cầu điều tra bổ sung bằng văn bản của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.”

Bên cạnh đó, Điều 51 Luật Cạnh Tranh năm 2004 có quy định:

Điều 51: Điều tra viên vụ việc cạnh tranh

1. Điều tra viên vụ việc cạnh tranh (sau đây gọi là điều tra viên) do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh.

2. Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ việc cạnh tranh cụ thể theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ” 

Vấn đề đặt ra ở đây, Điều tra viên vốn thuộc sự quản lý và phân công của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh. Vậy liệu Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thẩm quyền phân công nhiệm vụ cho điều tra viên hay không ?

Luật Cạnh Tranh năm 2004 chưa quy định rành mạch nội dung thuộc 2 điều luật này, gây hiểu làm trong việc phân công quản lý đối với điều tra viên.

 

3. Khoản  2  Điều  16  Nghị  định  số  74/2014/NĐ-CP  quy  định  chi  tiết  Luật  Cạnh  tranh  về  xử  lý  vị  phạm  pháp  luật  trong  lĩnh vực  Luật  Cạnh tranh

Điều 16: Hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

2. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp vi phạm các quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

b) Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh liên quan;

c) Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường “

Theo Nghị định 116/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Cạnh Tranh, vấn đề ” bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh ” được hiểu là việc bán hàng, cung ứng dịch vụ với mức giá thấp hơn tổng các chi phí dưới đây:

– Chi phí cấu thành giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này hoặc giá mua hàng hóa để bán lại. Chi phí này gồm: 

+ Chi phí vật tư trực tiếp: gồm các chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu và động lực tiêu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

+ Chi phí nhân công trực tiếp: gồm các khoản trả cho người lao động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi ăn ca, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp.

+ Chi phí sản xuất chung: gồm các khoản chi phí chung phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp như tiền lương, phụ cấp, ăn ca trả cho nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng, khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê nhà xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí kể trên.

– Chi phí lưu thông hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. Chi phí này gồm: 

 + Tiền lương.

+ Các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng.

+ Hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới.

+ Tiếp thị, Đóng gói, Bao bì, Vận chuyển, Bảo quản.

+ Khấu hao tài sản cố định.

+ Vật liệu, dụng cụ, đồ dùng.

+ Bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ mua ngoài.

+ Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho nhân viên bán hàng theo quy định của pháp luật.

+ Chi lãi vay vốn kinh doanh.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ cho việc lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

+ Chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo

+ Các chi phí bằng tiền khác theo quy định của pháp luật.

Từ quy định về giá thành toàn bộ như trên, ta có thể thấy, chế tài phạt vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP là bất hợp lý:

” a) Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; “

Vốn dĩ việc cung cứng dưới giá thành toàn bộ không mang đến bất cứ một lợi nhuận nào. Vậy tịch thu khoản thu lợi nhuận từ việc thực hiện hành vi vi phạm ở đây là không chính xác.

4. Điều  8  Nghị  định  số  74/2014/NĐ-CP  quy  định  chi  tiết  Luật  Cạnh  tranh  về  xử  lý  vị  phạm  pháp  luật  trong  lĩnh  vực  Luật  Cạnh  tranh.

Điều 8: Hành vi thỏa thuận, ấn định hàng hóa

1. Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên đối với một trong các hành vi sau đây; [……] “

Chế tài phạt vi phạm bằng cách phạt tiền là chính xác, nhưng việc quy định xác định ” phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm ” là bất hợp lý. Hành vi vi phạm được thực hiện trong năm nay, vậy tại sao không phạt vi phạm dựa trên doanh thu chính năm đó mà lại phạt doanh thu trong năm tài chính trước đó? Đây là một quy định khó hiểu đối với các chủ thể kinh doanh khi xác định hình thức phạt vi phạm.

Trên đây là nội dung bình luận của chúng tôi về một số điều luật trong Luật Cạnh Tranh năm 2004 và các văn bản liên quan, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn trong việc tiếp cận hiệu quả các quy định của Luật.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.netBài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Số 85, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa uy tín giá rẻ tại Hà Nội Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ này doanh nghiệp cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Luật du lịch năm 2017. Công ty
Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Luật Khánh An với lợi thế đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chuyên hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động đầu
Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng được nâng cao và mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do đó, cơ hội kinh doanh được mở rộng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty thương mại mỹ phẩm thường xuyên nhập khẩu mỹ phẩm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp vô cùng lúng túng khi tiến hành các thủ tục pháp lý để sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách hợp pháp. Dưới đây là bài viết tư vấn của Khanh An Consultant nhằm tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế uy tín giá rẻ Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.  Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài. Để kinh doanh dịch vụ này doanh
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Khách hàng chỉ cần gửi bản chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Thời gian 2-3-5-7 ngày
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Singapore được biết đến là một môi trường kinh doanh lý tưởng với các mô hình Start-up, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây được xem là “miền đất hứa” với các tiềm năng phát triển vượt trội cho kinh doanh. Có thể kể đến: chính sách nhập cư mở cửa, nhiều chính sách
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 02466.885.821